Під час карантину працюємо онлайн. Живі zoom уроки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Павленко Тетяна Миколаївна, надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, далі «Замовник», разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених даним Договором, зобов’язується надати Студентові обрані освітні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа, вказана Замовником в усній формі чи онлайн-заявці.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОР
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Замовлення освітніх послуг відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку або безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.
2.3. Одночасно з направленням запиту Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони мають погодити наступне:
■ прізвище, ім’я, по батькові Замовника або особи, в інтересах якої діє Замовник;
■ обрана програма навчання;
■ порядок оплати;
2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому реквізити для здійснення оплати послуг. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.
2.6. Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням: www.inozemna.com
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
Групові заняття
3.1.1. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного заняття складає 45 (сорок п’ять) хвилин або 90 (дев’яносто) хвилин.
3.1.2. У разі пропуску Студентом групового заняття із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
Індивідуальні заняття
3.1.4. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити графік занять з представником школи.
Невикористані години не переносяться, згорають автоматично та не повертаються в грошовому еквіваленті по закінченню вказаного строку надання послуги.
3.2.5. Скасування або перенесення індивідуального заняття може бути здійснено за 24 (двадцять чотири) години до його початку. Якщо викладач не був проінформований про скасування заняття у вказаний строк, воно оплачується студентом в повному обсязі.
3.2.6. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах, встановлених строками програми.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Надати студенту відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.
4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 студентів
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
4.2.2. . Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.4. У будь-який момент відмовити Студенту в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/або Студента.
4.2.6. На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов’язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Студентом Правил поведінки під час перебування на занятті.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися освітніми послугами Виконавця, визначеними у п.1.1. цього Договору, відповідно до положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.4 Обирати зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів (графік оплати, знижки)
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
5.2. Вартість послуг за умовами цього Договору складає:
– заняття в групі тривалістю 45 (сорок п’ять) хвилин двічі на тиждень:
150 (сто п’ятдесят) гривень за одне заняття у випадку оплати за окремі заняття
880 (вісімсот вісімдесят) гривень за абонемент на 8 (вісім) занять на місяць 1 календарний місяць;
– заняття в групі тривалістю 90 (дев’яносто) хвилин двічі на тиждень:
300 (триста) гривень за одне заняття у випадку оплати за окремі заняття
2000 (дві тисячі) гривень за абонемент на 8 (вісім) занять на місяць. Якщо оплата здійснюється єдиноразово за 3 (три) місяці, вартість одного місяця складає 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, а загальна сума за 3 (три) місяці – 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.
У випадку приєднання до групи не з початку місяця, оплата занять за цей місяць здійснюється із розрахунку 110 (сто десять) гривень за заняття тривалістю 45 (сорок п’ять) хвилин та 250 (двісті п’ятдесят) гривень за заняття тривалістю 90 (дев’яносто) хвилин.
– індивідуальне заняття тривалістю 45 (сорок п’ять) хвилин – 300 (триста) гривень;
– індивідуальне заняття тривалістю 90 (дев’яносто) хвилин – 600 (шістсот) гривень.
5.2. Кошти за послуги перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у п.10 цього Договору, Замовником із зазначенням місяця, за який здійснюється оплата, та ПІБ Студента.
5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.
5.5. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.
5.6. У разі пропуску Студентом занять із причин, які не підпадають під категорію форс-мажорних відповідно до п.7 цього Договору, сплачені кошти не повертаються.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Студентові відповідно до умов цього Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за не виконання або не належне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку, якщо таке виконання не може бути здійснено внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.
7.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.
7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.
9.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
9.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своєму веб-сайті.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.
9.5. Протягом строку надання послуг Студенту Виконавець має право здійснювати фото- та відео зйомку Студентів у рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Студента на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Павленко Тетяна Миколаївна
Україна, 03056, м. Київ, вул Нижньоключова 14, кв. 259
ЄДРПОУ 3052616967
Р/р: UA423052990000026003046219167
Банк ПАТ Приват Банк